Uchwała Nr 4200/VI/125/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 września 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku