Polityka Wewnętrzna i Zagraniczna Gminy i Miasta Koziegłowy

Jako kierunki i zasady dla obszaru Gminy i Miasta Koziegłowy przekazano następujące założenia rozwojowe:

  • tworzenie czystych i nowoczesnych przemysłów, wytwarzających produkty wysokiej techniki,
  • preferowanie drobnych i średnich zakładów produkcyjnych w wielu branżach o szerokich rynkach zbytu,
  • restrukturyzacja upraw polegająca na określeniu upraw optymalnych dla poszczególnych terenów w warunkach zanieczyszczonego środowiska,
  • rozwój przemysłu spożywczego w oparciu o rozszerzenie uprawy roślin przemysłowych,
  • przemiany struktury wielkości gospodarstw w kierunku zwiększania ich powierzchni- przebiegające w powolnym i długotrwałym procesie.Miasto Koziegłowy jest położone w zurbanizowanym obszarze funkcjonalnym kształtującej się aglomeracji częstochowskiej, jako ośrodek trzeciego poziomu, w strukturze sieci osadniczej. Przez obszar Koziegłów przebiegają następujące pasma:
  • rozwojowe- o kierunku południkowym o znaczeniu krajowym, łączące region częstochowski z aglomeracją katowicką oraz z centrum kraju, utworzone przez drogę ekspresową [S]- DK1
  • ekologiczne- o znaczeniu regionalnym, którymi są dolina rzeki Warty oraz o znaczeniu krajowym utworzonym przez dolinę rzeki Mała Panew oraz przyległe obszary leśne.
  • Ponadto, północno-wschodnie i wschodnie krańce gminy zostały włączone do rejonu proponowanego dla rozwoju rekreacji o krajowym znaczeniu, jakim jest obszar związany z doliną rzeki Warty, zbiornikiem wodnym w Poraju oraz sąsiadującym Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych.