Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Plac Moniuszki 14
42-350 Koziegłowy
um@kozieglowy.pl

woj. Śląskie

 

Urząd ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym dodatkowym kosztom, związanym ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Informacja publiczna jest możliwa również do uzyskania w innej formie:

  • poprzez możliwość wstępu na posiedzenia Rady Gminy i Miasta Koziegłowy,
  • poprzez udostępnienie materiałów dokumentujących posiedzenia Rady,
  • w drodze wyłożenia informacji lub wywieszenia informacji w miejscach ogólnie dostępnych.

Dokumenty z kontroli RIO dostępne sa na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach pod adresem:
BIP: Działalność kontrolna